VDF

  • VDF

    VDF

    Винилиден флуоридът (VDF) обикновено е безцветен, нетоксичен и запалим и има лек мирис на етер. Той е един от важните мономери на полимерни материали с високо съдържание на флуор с общ род на олефин и способен да полимеризира и съполимеризира. Използва се за приготвяне на мономер или полимер и синтез на междинен продукт.
    Стандарт за изпълнение: Q/0321DYS 007

Оставете вашето съобщение